Reorganisatie

Reorganisatie

Heeft u te maken met een reorganisatie? Raakt u daarbij uw baan kwijt? Waar moet u op letten bij een ontslag wegens reorganisatie?

Ontslag wegens reorganisatie

Herindeling, Herstructurering, Modernisering, Privatisering, Outsourcing, etc.

Het komt allen op hetzelfde neer: de organisatie wenst een wijziging door te voeren in de inrichting met gevolgen voor de werknemers. Welke gevolgen heeft het voor u?

In de regel zal de werkgever u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Hierin zal u worden medegedeeld of u behoort tot de gedwongen ontslagen of dat er wellicht een passende functie voor u voorhanden is.

Een werkgever kan om kosten en moeite te besparen de werknemer een aanbod doen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Indien u niet kunt of wilt instemmen met een een ontslag wegens reorganisatie, zal de werkgever een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV. U wordt dan in staat gesteld om verweer te voeren. Het is verstandig om u bij te laten staan bij het opstellen van een verweer. Wij staan u in een dergelijke procedure graag bij.

Opzegverbod zieke werknemer

Voor de zieke werknemer geldt volgens de wet een opzegverbod. Dat houdt in dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer niet mag opzeggen. Dit opzegverbod geldt voor de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid.

De wet bepaalt dat het opzegverbod voor een zieke werknemer niet geldt, indien het ontslag betrekking heeft op bedrijfssluiting of sluiting van het onderdeel van de onderneming waar de zieke werknemer werkzaam was.

Benadelingshandeling

Het is belangrijk om u goed te laten adviseren bij een ontslag wegens reorganisatie gedurende ziekte. Akkoord gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden gedurende arbeidsongeschiktheid kan ertoe leiden dat het UWV dit als een benadelingshandeling beschouwt en u geen recht heeft op een Ziektewetuitkering.

Ontslag wegens reorganisatie: ontslagvergoeding?

Heeft u recht op een ontslagvergoeding als u wordt ontslagen wegens een reorganisatie? In beginsel heeft de werknemer die minstens 24 maanden in dienst is geweest recht op de transitievergoeding. Let wel: bij een reorganisatie is vaak een sociaal plan opgesteld. In een sociaal plan en/of cao kan worden afgeweken van de transitievergoeding. Neem contact op met ADT advocaten indien u wil weten of u recht heeft op een ontslagvergoeding in verband met een ontslag wegens reorganisatie.