Disclaimer/privacy

Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van ADT advocaten, alsmede op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht.

De op deze website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. ADT advocaten zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe, daaronder begrepen schade, die het gevolg is van enige onjuistheid of onvolledigheid van informatie, tenzij dergelijke schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van de kant van ADT advocaten.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. ADT advocaten is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of externe websites, die links naar deze website bevatten.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan ADT advocaten. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van ADT advocaten.

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Privacy statement

Algemeen
ADT advocaten verwerkt persoonsgegevens. ADT advocaten respecteert de privacy van betrokkenen en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens die worden gegenereerd tijdens een bezoek aan onze website en persoonsgegevens uit andere bronnen.

Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt: o.m. naam, contactgegevens, overige gegevens die nodig zijn voor de behartiging van uw belangen waaronder begrepen gegevens van derden, gegevens ingevuld op contactformulieren via de website.

Persoonsgegevens die worden gegenereerd tijdens een bezoek aan de website: cookies, IP-nummer, informatie m.b.t. de duur en de aard van het bezoek aan de website (Google Analytics).

Persoonsgegevens uit andere bronnen: indien nodig raadplegen wij uittreksels uit registers uit de BRP en Kamer van Koophandel van cliënten dan wel van derden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens beschikbaar op openbare social media, zoals LinkedIn.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die ADT advocaten verwerkt worden uitsluitend gebruikt in het kader van:

  • de juridische dienstverlening van ADT advocaten;
  • de nakoming van overeenkomsten met cliënten, werknemers en leveranciers;
  • de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme);
  • het analyseren en verbeteren van de website.

Wij streven ernaar alleen persoonsgegevens te verwerken voor zover die relevant zijn.

Wat doen wij met persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden opgeslagen in ons relatiebeheersysteem en/of in een digitaal zaakdossier en worden in geen geval – behoudens uw uitdrukkelijke toestemming – gedeeld met derden. Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij leveranciers inschakelen met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Nadat een zaak tot een einde is gekomen, worden persoonsgegevens bewaard conform de in de advocatuur geldende richtlijnen.

Toestemming
Als wij uw toestemming hebben gevraagd uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming gegeven, dan heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken.

Uw rechten
U heeft het recht tot inzage, wijziging, verbetering, verwijdering of beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Voorts heeft u het recht om in voorkomende gevallen uw gegevens te laten overdragen. Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen
ADT advocaten kan deze privacy statement op ieder moment wijzigen. Op de website van ADT advocaten staat altijd de actuele versie van dit privacy statement.

Vragen en/of klachten?
Ingeval van vragen/klachten verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met mr. M.H. Horst (020-4823141 / info@adtadvocaten.nl). Mocht een en ander niet leiden tot een oplossing, dan heeft u het recht een klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.