Ontslag via het UWV

Ontslag via het UWV

De werkgever die zijn werknemer wenst te ontslaan wegens bedrijfseconomisch omstandigheden of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid kan dit via een procedure bij het UWV doen. Hoe verloopt zo’n procedure?

De procedure ter verkrijging van een ontslagvergunning van het UWV is een schriftelijke procedure en begint met de indiening van een ontslagaanvraag door de werkgever bij het UWV. De aanvraag wordt vervolgens door het UWV doorgezonden aan de werknemer, die gelegenheid krijgt hierop schriftelijk te reageren binnen twee weken.

Zodra het verweer van de werknemer is ontvangen, bepaalt het UWV of er nog een schriftelijke ronde moet plaatsvinden. Indien het UWV van mening is dat het dossier volledig is, zal zij het dossier voorleggen aan de ontslagadviescommissie. Vervolgens zal binnen vier weken de beslissing van het UWV volgen.

Als er sprake is van een opzegverbod zal het UWV geen ontslagvergunning verlenen, tenzij redelijkerwijs mag worden verwacht dat het opzegverbod binnen vier weken na de dag waarop het UWV beslist op het verzoek niet meer geldt.

Indien het UWV de vergunning verstrekt en de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, mits de werknemer minstens 24 maanden in dienst is geweest. In een CAO en/of sociaal plan kan hiervan worden afgeweken.

Heeft uw werkgever een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV? En wilt u worden bijgestaan bij het opstellen van een schriftelijke reactie? Voor het voeren van verweer in een dergelijke procedure werken wij met vaste prijzen, zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend inleidend advies.