Ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding

Wanneer bent u verplicht een ontslagvergoeding te voldoen en hoe wordt de hoogte van de vergoeding berekend?

Ontslagvergoeding

Bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding werd tot 1 juli 2015 uitgegaan van de zogenaamde kantonrechtersformule.

De formule bestond uit drie bestanddelen, te weten A x B x C, waarbij gold:
A = het aantal gewogen dienstjaren
B = het bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld en een eventuele dertiende maand, structurele overwerktoeslag en vaste (ploegen)toeslag
C = de correctiefactor. Bij een ontslag op neutrale gronden (bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie werd de C-factor op 1 gesteld. Verwijtbaarheid van een der partijen, die tot het ontslag heeft geleid, kon ertoe leiden dat de correctiefactor hoger of lager uitviel dan C=1.

De dienstjaren werden vervolgens als volgt gewogen:
•Elk dienstjaar tot en met het 34e levensjaar = 0,5
•Elk dienstjaar vanaf het 35e tot en met het 44e levensjaar = 1
•Elk dienstjaar vanaf het 45e tot en met het 54e levensjaar = 1,5
•Elk dienstjaar vanaf het 55e levensjaar = 2

Transitievergoeding

Per 1 juli 2015 wordt de ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding. U raakt als werkgever aan werknemers die onvrijwillig uit diensttreden en minimaal twee jaar in dienst zijn altijd een transitievergoeding verschuldigd. Ook indien er sprake is van een contract voor bepaalde tijd! De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken.

Hoogte van transitievergoeding

De hoogte van een transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband:
1/3e maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren;
1/2e maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar.

De transitievergoeding is nimmer hoger dan € 75.00,- bruto of een jaarsalaris als dat hoger is dan
€ 75.000,- bruto.

Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn. Voor ieder jaar dat de werknemer op ontslagdatum ouder is dan 50 jaar, is de transitievergoeding één maand per dienstjaar. Ook voor de overgangsregeling geldt een maximum transitievergoeding van € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000.

Wilt u meer weten over de hoogte van een ontslagvergoeding? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend inleidend advies.