Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Als werkgever investeert u in uw werknemers en een aantal van hen heeft uit hoofde van hun functie kennis van bedrijfsgevoelige informatie. Een levenslange carrière binnen één organisatie is vrijwel verleden tijd en er komt een moment dat een van uw werknemers waarin u geïnvesteerd heeft en/of die kennis heeft van gevoelige bedrijfsinformatie uw organisatie wil verlaten. Wat kunt u als werkgever doen om te voorkomen dat de werknemer met kennis van en over uw organisatie in dienst treedt bij de concurrent?

Geldigheid concurrentiebeding

De wet biedt u als werkgever de mogelijkheid om uw bedrijfsbelang te beschermen met een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding beperkt een werknemer na afloop van zijn dienstverband gedurende een bepaalde periode op een bepaalde wijze werkzaam te zijn bij een andere werkgever of als zelfstandige.

Een concurrentiebeding is geldig indien:

  • deze schriftelijk is overeengekomen;
  • met een meerderjarige werknemer.

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan slechts onder uitzonderlijke omstandigheden een concurrentiebeding overeengekomen worden. In dit geval kan alleen een concurrentiebeding worden opgenomen, indien in de arbeidsovereenkomst wordt gemotiveerd waarom zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever het overeenkomen van een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Zonder een dergelijke motivering opgenomen in een door de werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is het concurrentiebeding nietig. Simpeler gezegd: dan heeft het geen werking, en heeft u er dus niets aan.

Vernietiging concurrentiebeding

Dat een concurrentiebeding geldig is overeengekomen, houdt niet in dat u als werkgever daar altijd rechten aan kan ontlenen. Een concurrentiebeding kan door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd indien:

  • het concurrentiebeding als gevolg van een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken op de werknemer;

Getoetst wordt in dat geval of zich een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding heeft voorgedaan die tot gevolg heeft dat het concurrentiebeding voor de werknemer een zwaardere belemmering vormt om ergens anders een nieuwe gelijkwaardige werkkring te vinden dan het geval was bij het aangaan van het concurrentiebeding.

  • de werknemer door het concurrentiebeding, in verhouding tot het door het beding te beschermen belang van de werkgever, onbillijk wordt benadeeld;

Er vindt met andere woorden een afweging van de wederzijdse belangen plaats. Het resultaat is afhankelijk van vele verschillende factoren en verschilt per geval.

  • het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Belangrijk om rekening mee te houden: de kans dat een concurrentiebeding door de kantonrechter in stand wordt gehouden is groter naarmate het concurrentiebeding minder ingrijpend is voor de werknemer. Een zo ruim mogelijk geformuleerd concurrentiebeding overeenkomen, is naar onze mening dus niet verstandig.

Tip: combineer een concurrentiebeding altijd met een boetebeding!

Ex-werknemer overtreedt concurrentiebeding. Wat nu?

Als u als werkgever constateert dat uw ex-werknemer het concurrentiebeding overtreedt, is het raadzaam de werknemer direct aan te schrijven en hem of haar te wijzen op het overeengekomen concurrentiebeding en op het feit dat u heeft geconstateerd dat dit beding overtreden wordt. U kunt aanspraak maken op de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen boete. U sommeert de ex-werknemer zijn werkzaamheden voor de nieuwe werkgever te staken en deze niet eerder te hervatten dan na afloop van de periode waarvoor het concurrentiebeding is overeengekomen.

Tip: stuur een kopie van de sommatiebrief naar de nieuwe werkgever.

Ex-werknemer geeft geen gehoor aan sommatie

Geeft de ex-werknemer geen gehoor aan uw sommatie? Dan is een spoedige uitspraak van de rechter gewenst om verdere afbraak van uw bedrijfseconomische positie te voorkomen. Een kort geding, waarin onverkorte nakoming van het concurrentiebeding wordt gevorderd, is in dat geval de aangewezen route.

Overtreedt uw ex-werknemer het concurrentiebeding? Twijfelt u aan de geldigheid van het concurrentiebeding of aan de rechten die u kunt ontlenen aan het overeengekomen concurrentiebeding? Zoekt u hulp of advies bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding, dan wel het opstellen van een sommatiebrief of het starten van een kort geding procedure?

Vul het contactformulier in of bel voor een vrijblijvende afspraak. U kunt ons bereiken op: 020-4823141.