Ambtenaar

Ontslag ambtenaar

Een ambtenaar wordt ontslagen door middel van een ontslagbesluit. De ambtenaar heeft de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken. Als deze procedure geen oplossing biedt, kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank.

Bezwaar tegen ontslagbesluit

De ambtenaar kan binnen zes weken middels het indienen van een bezwaarschrift, bezwaar maken tegen het ontslagbesluit. In feite vraagt de ambtenaar de instantie die het bezwaar behandelt, het besluit tot ontslag te heroverwegen.

Het is verstandig om reeds in de bezwaarprocedure een gespecialiseerde ambtenarenrecht advocaat in te schakelen.

De ambtenaar, mogelijk vergezeld door een advocaat of adviseur, zal in de gelegenheid gesteld worden om zijn bezwaar tegen zijn ontslag toe te lichten in een hoorzitting.

De bezwaarprocedure eindigt met een beslissing op bezwaar. Tegen de beslissing op bezwaar kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Beroep tegen beslissing op bezwaar

Tegen een beslissing op bezwaar kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank, door middel van het indienen van een beroepschrift. U vraagt de rechtbank in het beroepschrift de beslissing op bezwaar te vernietigen. Tevens kunt u verzoeken om een schadevergoeding toe te kennen. De werkgever zal schriftelijk verweer voeren, alvorens de rechter een datum bepaalt voor de mondelinge behandeling.

Indien het beroep gegrond wordt verklaard, zal de rechter in de meeste gevallen de werkgever opdragen een nieuwe beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. De rechter kan er ook voor kiezen de kwestie zelf op te lossen door zelf een beslissing te nemen.

Indien de ambtenaar ook in de beroepsfase niet in het gelijk wordt gesteld, staat de (laatste) mogelijkheid van hoger beroep open.

Bent u een ambtenaar en wordt u geconfronteerd met een ontslag? Neem dan gerust contact met ons op voor een kosteloos inleidend advies over uw rechtspositie. Onze advocaten zijn in ruime mate gespecialiseerd in ambtenarenrecht.