Werkgevers: schuif mediation niet zomaar aan de kant!

Een recente beschikking van de kantonrechter van de Rechtbank Limburg (ECLI:NL: RBLIM:2022:6772) maakt duidelijk dat het voor een werkgever onverstandig kan zijn adviezen van de bedrijfsarts om mediation te starten te negeren.

De werkgever werd in deze zaak veroordeeld om een behoorlijke billijke vergoeding te voldoen aan de (zieke) werknemer, vooral vanwege het laten observeren van de zieke werknemer door een bedrijfsrecherchebureau.

In punt 4.14 van de beschikking staat de kantonrechter stil bij het feit dat vanaf 24 oktober 2020 door de bedrijfsarts uitdrukkelijk geadviseerd is om mediation te starten. De bedrijfsarts achtte het van groot belang dat het arbeidsconflict werd opgelost, nu daarin een belangrijk therapeutisch effect voor de werknemer lag. Met andere woorden: mediation zou het herstel van de werknemer kunnen bevorderen. Je zou denken: werkgever, kom maar door met een mediation. Het liep anders.

In de daaropvolgende adviezen van de bedrijfsarts werd telkens opnieuw benoemd dat mediation noodzakelijk was voor de verbetering van de medische gesteldheid van de werknemer en werd steeds geadviseerd zo snel mogelijk te beginnen met mediation. Ondanks dat de bedrijfsarts in zijn adviezen opnam dat uitstel van de mediation tot een onnodige stagnatie in de re-integratie van de werknemer leidde en (zelfs) tot gevolg had dat de medische klachten van de werknemer toenamen, gaf de werkgever niet thuis en startte geen mediationtraject. Dat lag wel op de weg van de werkgever en mocht van de werkgever worden verwacht.

Het niet benutten van mediationmogelijkheden in arbeidsconflicten en/of ziekteverzuimtrajecten kan dus onverstandig zijn. Kansen op herstel van de werknemer en/of kansen op herstel of verbetering van de arbeidsrelatie worden dan onbenut gelaten en dat kan een werkgever duur komen te staan. Waar nodig: zet arbeidsmediation in.

Waarom arbeidsmediation?

Een mediator is neutraal en is een onpartijdige gespreksbegeleider, die in tegenstelling tot een advocaat absoluut geen kant kiest in het arbeidsconflict. Een mediator heeft geen belang bij de uitkomst van de arbeidsmediation.

Bij arbeidsmediation gaan werkgever en werknemer met elkaar in gesprek over het geschil. De arbeidsmediator begeleidt en faciliteert dit gesprek. Arbeidsmediation kan ertoe leiden dat partijen beter gaan communiceren, met elkaar tot afspraken komen en hun geschil duurzaam oplossen. Arbeidsmediation kan er ook toe leiden dat partijen uit elkaar gaan, dat wordt dan een exit-mediation genoemd.

Arbeidsmediation is een snelle en effectieve wijze van conflictbemiddeling. Van groot belang zijn de volgende regels m.b.t. arbeidsmediation:

 1. partijen zijn verplicht tot geheimhouding omtrent alles wat tijdens de arbeidsmediation wordt besproken, tenzij er vooraf is afgesproken wie er wel op de hoogte mag worden gesteld van wat er besproken is en die personen een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend;
 2. deelname aan arbeidsmediation geschiedt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend;
 3. partijen bij de arbeidsmediation committeren zich aan het arbeidsmediationproces en zullen actief onder begeleiding van de arbeidsmediator op zoek gaan naar de oplossing van hun geschil;
 4. pas als er definitieve afspraken zijn gemaakt, zijn deze bindend. Op alles wat er tijdens de arbeidsmediation is gezegd of voorgesteld kan worden teruggekomen;
 5. er worden geen procedures gestart, lopende gerechtelijke procedures worden on hold gezet;
 6. de arbeidsmediator is neutraal en onpartijdig en gebonden aan gedragsregels.

Waarom is een keuze voor arbeidsmediation verstandig?

 • arbeidsmediation gaat vrij snel, eerder een aantal weken, dan zoals bij procederen: maanden en soms jaren;
 • er kan een oplossing worden bereikt, die recht doet aan de belangen van beide partijen;
 • kostenbesparing. Procederen duurt lang en is kostbaar en lost niet altijd het daadwerkelijke probleem op voor werkgever en werknemer;
 • arbeidsmediation kan langdurige en kostbare verzuimtrajecten voorkomen of bekorten;
 • werkgever en werknemer hebben invloed op de oplossing en op de uitkomst van het arbeidsconflict;
 • de nadruk ligt op de (achterliggende) belangen en niet op de (juridische) standpunten.

Arbeidsrechtadvocaat en arbeidsmediator in één persoon: daar zitten voordelen aan!

Martin Horst is naast arbeidsrechtadvocaat ook geregistreerd MfN (arbeids)mediator. Naast de basisopleiding heeft Martin de specialisatieopleiding “Professioneel Arbeidsmediator” gevolgd.

Een goede arbeidsmediator hoeft geen arbeidsrechtadvocaat te zijn, maar er zijn wel voordelen. In de arbeidsmediation kan naar een oplossing worden toegewerkt die door beide partijen wordt gedragen (beide partijen willen die oplossing), en de oplossing past ook binnen het juridisch kader. Een arbeidsmediator zal proberen boven water te krijgen wat de belangen en wensen zijn van de partijen bij het conflict, en zal van daaruit partijen zelf tot een oplossing proberen te laten komen. Die oplossing moet wel in lijn zijn met de (juridische) regels en voorschriften in het arbeidsrecht. Daar zit bij Martin de meerwaarde. Hij weet hoe de hazen lopen in een arbeidszaak, hij kent de regelgeving. Door zijn jarenlange ervaring als arbeidsrechtadvocaat heeft Martin goed zicht op de belangen bij en emoties van werknemers en werkgevers wanneer zij (vaak ongewild) tegenover elkaar zijn komen te staan.

Wanneer heeft arbeidsmediation zin?

Werkgever en werknemer:

 • zijn nog wel met elkaar in gesprek, maar de communicatie verloopt stroef, of
 • hebben een conflict en willen het arbeidsconflict met elkaar oplossen, of
 • kunnen niet meer met elkaar door een deur, maar willen de arbeidsrelatie herstellen/behouden, of
 • willen hoge juridische kosten besparen, of
 • hebben een verschil van mening in het kader van ziekteverzuim en/of re-integratie, of
 • hebben van de bedrijfsarts een advies ontvangen dat het onderliggend arbeidsconflict eerst moet worden opgelost voordat het werk hervat kan worden, of
 • willen niet verder met elkaar, maar willen wel op een nette en snelle manier tot een oplossing komen, zonder tijdrovende, kostbare, stressvolle en energie slurpende procedures bij de rechter, of
 • worden door de rechter gewezen op de mogelijkheid om arbeidsmediation aan te gaan.

Het komt ook voor dat een werkgever vanwege een verstoorde arbeidsverhouding niet verder wil met de werknemer. De rechter zal in zo’n situatie in de regel alleen de arbeidsovereenkomst ontbinden, indien alles is gedaan om de verstandhouding en het vertrouwen te herstellen. Alvorens de gang naar de rechter te maken, is het in die situaties de moeite waard te overwegen arbeidsmediation in te zetten.

Hoe verloopt een arbeidsmediation?

Meestal vindt er afzonderlijk met beide partijen een telefonische intake plaats. Deze intake is bedoeld voor een korte kennismaking, er zal worden besproken wat arbeidsmediation inhoudt en er zal worden gevraagd wat er tussen partijen speelt. De inhoud van telefonische intakegesprekken wordt niet aan de andere partij medegedeeld. Een telefonische intake duurt in de regel niet langer dan 45 minuten. Daarna wordt de eerste bijeenkomst vastgesteld. Voor een mediationsessie wordt meestal twee uur gereserveerd en deze sessies kunnen plaatsvinden op onze kantoren te Landsmeer (op een steenworp van Amsterdam) of Bussum. Een externe locatie elders is ook mogelijk.  Meestal lukt het binnen drie tot vijf bijeenkomsten tot een oplossing te komen, of vast te stellen dat de mediation niet tot een oplossing heeft geleid. Definitieve afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Kosten

Het is van belang dat er voor werkgevers en werknemers geen financiële belemmeringen zijn om een geschil dat hen verdeeld houdt onder begeleiding van een arbeidsmediator op te lossen. Daarom geldt een uurtarief van € 160,– ex btw.

Een geslaagde arbeidsmediation voorkomt vaak extra kosten voor een werkgever, zoals oplopende loonvorderingen, kosten van verzuim, loonsancties en kosten voor juridische bijstand.

De financiële afspraken worden voorafgaand aan de mediation schriftelijk vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Meer weten?

Bel gerust voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak (020-4823141). Of maak gebruik van ons contactformulier. Wij streven ernaar binnen 24 uur contact met u op te nemen.