Baan verloren door Corona – recht op transitievergoeding?

In het afgelopen half jaar hebben we gezien dat de Coronacrisis onder meer een desastreuze invloed heeft op de economie. Aan werkgevers zijn door de overheid diverse steunmaatregelen ter beschikking gesteld, te denken valt aan de NOW-regeling. Desondanks ontspringen veel werkgevers de dans niet en zullen zij genoodzaakt zijn personeel te laten gaan. Stel, uw werkgever heeft u te kennen gegeven uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te zullen verlengen, dan wel uw werkgever heeft voor u een ontslagvergunning aangevraagd en gekregen wegens bedrijfseconomische redenen en zegt de arbeidsovereenkomst met u op. Kunt u dan nog aanspraak maken op de transitievergoeding?

Het antwoord luidt: ja, in beginsel kan dat.

Wanneer heeft u recht op de transitievergoeding?

U heeft recht op de transitievergoeding indien het initiatief tot beëindiging van het dienstverband bij de werkgever ligt. Dus ook wanneer de werkgever noodgedwongen tot ontslag overgaat zal de transitievergoeding in beginsel moeten worden voldaan.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt berekend:

  • 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
  • De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ).
    Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

De transitievergoeding is nimmer hoger dan € 83.000,– bruto of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 83.000,– bruto.

Een voorbeeld: 

U bent drie jaar, drie maanden en 15 dagen in dienst geweest tegen een bruto maandsalaris van € 3.000,00 inclusief vakantiegeld. De transitievergoeding bedraagt dan:

3 x (1/3 bruto maandsalaris) € 1.000,00 = € 3.000,00 bruto + ( drie maanden: 3/12 x € 1.000,00 =) € 250,00 + (15 dagen: 15/365 x € 1.000,00 = € 41,09) = 3.291,09. 

Transitievergoeding vorderen?

Heeft u uw werkgever verzocht de transitievergoeding aan u te voldoen en weigert uw werkgever dat? Dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. In dat verzoekschrift verzoekt u om toekenning van de wettelijke transitievergoeding. Let wel op: er geldt een vervaltermijn van drie maanden (na einde dienstverband) voor het indienen van zo’n verzoekschrift. Is die termijn voorbij, dan kan de transitievergoeding niet meer worden gevorderd.

Uitzonderingen?

  • Wanneer uw werkgever in staat van faillissement komt te verkeren, aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, hoeft geen transitievergoeding te worden voldaan;
  • De cao kan een bepaling bevatten dat bij bedrijfseconomische redenen voor ontslag kan worden afgeweken van de transitievergoeding. In de cao moet dan wel een voorziening zijn opgenomen die bijdraagt aan het beperken van de werkloosheid of er moet sprake zijn van een andere redelijke financiële vergoeding, of een voorziening die bestaat uit een combinatie van beide.
  • Ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer: valt aan u een ernstig verwijt te maken ter zake de beëindiging van het dienstverband, dan heeft u geen recht op de transitievergoeding. Dat zal bij een ontslag wegens de Coronacrisis over het algemeen niet aan de orde zijn.

Wilt u meer weten? Stel uw vraag rechtstreeks aan mij via: horst@adtadvocaten.nl. Of bel voor een vrijblijvende afspraak: 020-4823141.