instemmingsgeschil-lessentabel-formatieplan

Geen toestemming schoolbestuur voor wijziging lessentabel en vaststelling formatieplan

Onlangs heeft ADT advocaten met succes een deelraad en de personeelsgeleding van de deelraad (medezeggenschapsorganen in de onderwijswereld) bijgestaan in een procedure bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms (Wms staat voor Wet medezeggenschap op scholen).

Het schoolbestuur vond  het vanwege negatieve financiële resultaten nodig structureel in te grijpen op alle niveaus binnen de school. Dit leidde tot voorstellen tot wijziging van de lessentabel en van het formatieplan 2017-2018.
De deelraad en de personeelsgeleding van de deelraad  waren het niet eens met deze voorstellen en weigerden in te stemmen, onder meer vanwege de summiere onderbouwing van de voorstellen. In zo’n situatie kan een schoolbestuur de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms verzoeken het schoolbestuur toestemming te geven de besluiten tot vaststelling van de nieuwe lessentabel en het formatieplan 2017-2018 toch te mogen nemen.

De Commissie oordeelde dat de rector, die het overleg met de deelraad en de personeelsgeleding heeft gevoerd, in de informatievoorziening niet mocht volstaan met het verstrekken van een PowerPoint presentatie. De daarin opgenomen gegevens kwalificeerde de Commissie als zeer summier. De rector had volgens de Commissie de onderliggende (financiële) gegevens moeten verstrekken. Door dit niet te doen heeft hij gehandeld in strijd met zijn verplichting op grond van de Wms om het medezeggenschapsorgaan inlichtingen te verschaffen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De Commissie oordeelde dat de deelraad en de personeelsgeleding van de deelraad  in redelijkheid tot het onthouden van instemming hebben kunnen komen.

De volledige uitspraak kunt u hier lezen.