Martin Horst - advocaat

Achterstallig onderhoud huurwoning

We komen het steeds meer tegen in onze praktijk. Klachten van huurders in onder meer de sociale woningbouw over achterstallig onderhoud. De klachten variëren van lekkages, doorslaand of optrekkend vocht in de buitenmuren tot schimmelvorming en zelfs gezondheidsklachten. Vele huurders dienen tevergeefs schriftelijk een klacht in. Ook het telefonisch indienen van een klacht leidt vaak alleen tot het welbekende gevoel “van het kastje naar de muur”. Wat kunt u dan nog doen?

Procedure bij de kantonrechter

Wanneer de verhuurder na een redelijke termijn van bijvoorbeeld twee weken niet heeft gereageerd op uw verzoek de gebreken te verhelpen, dan kunt u kiezen voor de gang naar de kantonrechter. Door middel van een procedure kunt u afdwingen dat de verhuurder alsnog overgaat tot het herstellen van het achterstallig onderhoud. De verhuurder krijgt gelegenheid verweer te voeren. Daarna zal de rechter besluiten of en zo ja, welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door de verhuurder, al dan niet op straffe van een dwangsom.

Huurvermindering als gevolg van achterstallig onderhoud?

Nadat u bij de verhuurder melding heeft gemaakt van uw klachten, heeft de verhuurder zes weken de tijd om de problemen te verhelpen. Gebeurt dat niet, dan kunt u tot zes maanden nadat u voor het eerst melding heeft gemaakt van het achterstallig onderhoud een verzoek tot verlaging van de huur indienen bij de Huurcommissie. Als de commissie de klachten ernstig genoeg acht, dan kan de commissie besluiten tot een tijdelijke huurvermindering totdat het achterstallig onderhoud is opgelost.

Huurvermindering vorderen in een procedure bij de kantonrechter

Een andere optie om een huurvermindering voor elkaar te krijgen is een procedure bij de kantonrechter. Wanneer al een procedure bij de kantonrechter is gestart met betrekking tot het herstel van achterstallig onderhoud, kan bijvoorbeeld tegelijkertijd een tijdelijke huurvermindering worden gevorderd.

Naast het bovenstaande zijn er nog meer mogelijkheden om actie te ondernemen tegen een verhuurder die niet meewerkt aan het verhelpen van achterstallig onderhoud. De advocaten van ADT Advocaten hebben ruime ervaring op dit gebied. Wanneer u kampt met gebreken aan uw huurwoning, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons kantoor. Samen met u gaan we kijken naar de beste aanpak, zodat u weer optimaal kunt genieten van uw huis en gezondheidsklachten kunnen worden voorkomen en/of verholpen. Voor wat betreft de kosten: in veel gevallen kan een beroep worden gedaan op gefinancierde rechtsbijstand. Zie ook onze pagina Tarieven. U betaalt dan enkel een eigen bijdrage. U vindt onze vestigingen in Landsmeer (nabij Amsterdam) en Bussum. Daarnaast kunt u voor ons gratis inloopspreekuur terecht in Den Haag, Almere, Amsterdam of Zaandam.

Martin Horst – advocaat