Algemene voorwaarden

Opdracht en partijen
1. ADT advocaten is een samenwerkingsverband tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ADT Advocaten BV.’ – bestaande uit mr. M.H. Horst – en de zelfstandige onderneming van mr. C.G. Versteeg (mr. C.G. Versteeg). Een opdracht wordt aanvaard door één van voormelde (rechts)personen, hierna te noemen ‘de Advocaat’. Slechts de Advocaat geldt als opdrachtnemer cq wederpartij van de opdrachtgever, hierna te noemen ‘de Cliënt’. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Advocaat en de Cliënt.

2. De rechtsbetrekking tussen de Cliënt en de Advocaat heeft te gelden als een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat de Advocaat de opdracht van de Cliënt expliciet heeft aanvaard. Zowel de Cliënt als de Advocaat kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.

3. De advocaat verbindt zich om de opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De advocaat kan nooit gehouden geacht worden om een bepaald resultaat te realiseren. Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de Cliënt afkomstige originele stukken op verzoek aan hem/haar worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 5 jaar zal worden bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

4. Alle opdrachten van cliënten beschouwt ADT Advocaten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Het staat ADT Advocaten vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoren verbonden advocaten en medewerkers. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Financiële bepalingen
6. Betaling van declaraties van ADT Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is cliënt jegens ADT Advocaten in verzuim. Ingeval van verzuim is cliënt ADT Advocaten een contractuele rente ad 1% per maand over het openstaande factuurbedrag verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

7. ADT Advocaten is bevoegd om aan cliënt toekomende gelden, die het kantoor onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te verrekenen.

Beperking van aansprakelijkheid

8. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door ADT Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat ADT Advocaten in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

9. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor ADT Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door ADT Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat ADT Advocaten in verband met die verzekering draagt.

10. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. ADT Advocaten gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

11. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan ADT Advocaten verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door ADT Advocaten aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal ADT Advocaten niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.

Geschillenbeslechting, bevoegde rechter

12. Op de rechtsverhouding tussen ADT Advocaten en haar cliënten zal het Nederlands recht van toepassing zijn. De Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen ADT Advocaten en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

13. Naast de op grond van de wet bevoegde rechter zal de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Groningen bevoegd zijn van mogelijke geschillen tussen cliënt en ADT Advocaten kennis te nemen.

Slotbepalingen

14. Niet alleen ADT Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor voormalige medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van ADT Advocaten hebben verlaten.